Ułatwienia dostępu

Instalacja fotowoltaiczna w budynkach gminnych

Emilia Chrząstowska

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

W dniu 05.09.2022r. podpisano umowy na dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynków Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich. W ramach zadania wykonane zostanie 5 instalacji:


1. Budowa na gruncie instalacji fotowoltaicznej na własne potrzeby budynku Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich. Planowana łączna moc kompletnej instalacji fotowoltaicznej wyniesie ok. 49,60 kWp (nie mniej niż 49,1 - jednak nie większej niż 49,9 kW).

2. Budowa na gruncie instalacji fotowoltaicznej na własne potrzeby budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich. Planowana łączna moc kompletnej instalacji fotowoltaicznej wyniesie ok. 16,00 kWp (nie mniej niż 15,8 - jednak nie większej niż 16,3 kW).

3. Budowa na gruncie instalacji fotowoltaicznej na własne potrzeby budynku Oczyszczalni Ścieków, PSZOK w Janowicach Wielkich. Planowana łączna moc kompletnej instalacji fotowoltaicznej wyniesie ok. 49,60 kWp (nie mniej niż 49,1 - jednak nie większej niż 49,9 kW).

4.Budowa na gruncie instalacji fotowoltaicznej na własne potrzeby Ujęcia Wody Miedzianka w Janowicach Wielkich. Planowana łączna moc kompletnej instalacji fotowoltaicznej wyniesie ok. 49,60 kWp (nie mniej niż 49,1 - jednak nie większej niż 49,9 kW).

5. Budowa na dachu instalacji fotowoltaicznej na własne potrzeby budynku Szkoły Podstawowej w Janowicach Wielkich. Planowana łączna moc instalacji fotowoltaicznej wynosi odpowiednio ok. 49,60 kWp (nie mniej niż 49,1 - jednak nie większej niż 49,9 kWp) i ok. 16,00 kWp (nie mniej niż 15,8 - jednak nie większej niż 16,3 kW).


W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego wykonawcą części 1 oraz 5 (Urząd Gminy, Szkoła podstawowa) została firma PGEO SP. Z O.O. z Rzeszowa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę na wykonanie instalacji UG- 275 846,08 zł  Szkoła Podstawowa- 320 657,26 zł

Części 2 (Budynek GOPS) JSB CONSTRUCTION JOLANTA SEKUŁA, Banino za cenę 98 361,18  zł

Część 3 i 4 (Budynek Oczyszczalni ścieków oraz Ujęcia wody) wykonawcą został Energo-Solar Sylwester Gardziel z Mysłakowic, który zaoferował wykonanie instalacji dla każdej z części po 260 000 zł

Wykonawcy mają czas na ukończenie instalacji do Grudnia 2022 roku.  Celem realizacji niniejszego zamówienia jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie niskiej emisji dzięki zwiększeniu poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janowice Wielkie. Zamówienie polega na przeprowadzeniu inwestycji związanych z „budową” infrastruktury (zamontowanie urządzeń instalacji fotowoltaicznej) służącej wytwarzaniu energii (elektrycznej) pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Karkonoskiego Klastra Energii (KKE).

Instalacje mają służyć do wytwarzania ekologicznej energii elektrycznej, a uzyskana w ten sposób energia elektryczna będzie użytkowana w obiektach na terenie Gminy Janowice Wielkie. W wyniku inwestycji zakłada się roczną produkcję ok.  246,28  MWh oraz redukcję emisji gazów Cieplarnianych CO2 na poziomie ok. 200 ton  rocznie

Inwestycja realizowana jest w ramach Projektu nr RPDS.03.01.00-02-0004/21 „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 3 Działanie 3.1. Gospodarka niskoemisyjna. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych.

Łączna wartość projektu przypadający  dla Gminy Janowice Wielkie to 1 270 225,51 (1 032 703,65 zł Wydatków Kwalifikowanych) Gmina otrzyma dofinansowanie w postaci refundacji na poziomie 85%.

 

Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych) i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jest to projekt partnerski, którego Liderem jest Gmina Stara Kamienica, natomiast partnerami są: Gmina Miejska Kowary, Gmina Jeżów Sudecki, Gmina Mysłakowice, Gmina Piechowice, Gmina Podgórzyn, Gmina Szklarska Poręba, Gmina Janowice Wielkie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach, Mikroprzedsiębiorstwo BIOEN Maciej Klempouz w Bukowcu.

Celem bezpośrednim realizacji projektu jest ochrona środowiska naturalnego przez zmniejszenie niskiej emisji dzięki zwiększeniu poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Karkonoskiego Klastra Energii (KKE).

W wyniku realizacji projektu wybudowanych zostanie:

  • 38 jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: Gmina Stara Kamienica - 5 szt., Gmina Miejska Kowary - 5 szt., Gmina Jeżów Sudecki - 7 szt., Gmina Mysłakowice - 3 szt., Gmina Piechowice - 2 szt., Gmina Podgórzyn - 4 szt., Gmina Szklarska Poręba - 1 szt., Gmina Janowice Wielkie - 6 szt., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach - 1 szt., Mikroprzedsiębiorstwo BIOEN Maciej Klempouz w Bukowcu - 4 szt., co daje Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych łącznie 1,31 MWe
  • 5 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: Gmina Stara Kamienica - 4 szt., Gmina Mysłakowice - 1 szt., co daje dodatkową zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych łącznie 0,26 MWt

Instalacje objęte projektem umożliwią produkcję energii cieplnej z OZE w wysokości łącznie 337,93

MWht/rok oraz produkcję energii elektrycznej z OZE w wysokości łącznie 1335,45 MWht/rok.

Projekt przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego, głównie poprzez zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych, w tym przede wszystkim CO2 o 1130,56 ton równoważnika CO2/rok.

Całkowita wartość projektu: 9 126 078,73 PLN

Dofinansowanie UE: 6 931 054,33 PLN