Ułatwienia dostępu

Ochrona środowiska

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości - Plik

Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebalisk, spalarni - Plik

Wzór wniosku ochrona przed bezdomnymi zwierzętami Plik

Opłata za zaopatrzenie w wodę

 • Jeśli chcą Państwo otrzymywać e-fakturę na adres e-mail zamiast faktury w formie papierowej, prosimy o przedłożenie "Zgody na wystawianie elektronicznej faktury przez Urząd Gminy w Janowicach Wielkich"- Plik
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych - Plik
 • Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków - Plik

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe - plik
 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości niezamieszkałe - plik

Ewidencja obiektów noclegowych

Do złożenia w Urzędzie Gminy:

 • Wniosek o wpis do ewidencji - plik
 • Karta informacyjna obiektu - plik

Do złożenia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej:

 • Wniosek o wydanie opinii sanitarnej - plik

Do złożenia w Państwowej Straży Pożarnej

 • Wniosek o wydanie opinii przeciwpożarowej - plik

 

 

Zagospodarowanie przestrzenne, sprawy budowlane

 • Wniosek o dzierżawę nieruchomości - plik 
 • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości - plik
 • Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy - plik
 • Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy - plik
 • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu - plik
 • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium - plik
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku planu - plik
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie - plik
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z planem - plik
 

USC

 • Wniosek o wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu plik
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo plik
 • Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego plik
 • Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji plik
 • Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji plik
 • Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji plik
 • Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego plik
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa plik
 • Wniosek - zmiana imienia, nazwiska dla dziecka plik
 • Wniosek - zmiana imienia, nazwiska osoba dorosła plik
 • Wniosek o naniesienie wzmianki o rozwodzie za granicą plik
 • Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego plik
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym plik
 • Wniosek o przyznanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie plik

Ewidencja ludności i dowody osobiste

 • Wniosek o nadanie numeru pesel plik
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców i rejestru pesel plik
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia w trybie art. 217 kpa plik
 • Zgłoszenie pobytu czasowego plik
 • Zgłoszenie pobytu stałego plik
 • Zgłoszenie wyjazdu za granicę plik
 • Zgłoszenie powrotu zza granicy plik
 • Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego plik
 • Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego plik
 • Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym plik
 • Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym plik
 • Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym plik
 • Formularz zgłoszenia utraty bądź uszkodzenia dowodu osobistego plik
 • Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych plik
 • Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych plik
 • Wniosek o aktualizację danych w rejestrze danych kontaktowych plik
 • Wniosek o usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych plik
 • Pełnomocnictwo spr. meldunkowe plik
 •  Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców - z rejestru PESEL plik
 • Wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL plik

Sprawy mieszkaniowe:

 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - plik
 • Wniosek o wykup mieszkania komunalnego - plik
 • Wzór deklaracji o dochodach - plik

Alkohole

 • Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - plik
 • Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plik
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plik

Ochrona zabytków

 • Wniosek o dotację z budżetu gminy na ochronę zabytków - plik