Ułatwienia dostępu

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP w dniu 15 października 2023 r.

Pobierz - Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie glosowania

Pobierz - Wniosek o zmianę miejsca głosowania

Pobierz - Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

 

Opłata za zaopatrzenie w wodę

 • Jeśli chcą Państwo otrzymywać e-fakturę na adres e-mail zamiast faktury w formie papierowej, prosimy o przedłożenie "Zgody na wystawianie elektronicznej faktury przez Urząd Gminy w Janowicach Wielkich"- Plik

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe - plik
 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości niezamieszkałe - plik

Ewidencja obiektów noclegowych

Do złożenia w Urzędzie Gminy:

 • Wniosek o wpis do ewidencji - plik
 • Karta informacyjna obiektu - plik

Do złożenia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej:

 • Wniosek o wydanie opinii sanitarnej - plik

Do złożenia w Państwowej Straży Pożarnej

 • Wniosek o wydanie opinii przeciwpożarowej - plik

 

 

Zagospodarowanie przestrzenne, sprawy budowlane

 • Wniosek o dzierżawę nieruchomości - plik 
 • Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości - plik
 • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości - plik
 • Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy - plik
 • Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy - plik
 • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu - plik
 • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium - plik
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku planu - plik
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie - plik
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z planem - plik
 • Zgoda na przeniesienie decyzji - plik


 

USC

 • Wniosek o wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu plik
 • Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego plik
 • Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji plik
 • Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji plik
 • Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji plik
 • Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego plik
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa plik
 • Wniosek - zmiana imienia, nazwiska dla dziecka plik
 • Wniosek - zmiana imienia, nazwiska osoba dorosła plik
 • Wniosek o naniesienie wzmianki o rozwodzie za granicą plik
 • Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego plik

Ewidencja ludności i dowody osobiste:

 • Wniosek o nadanie numeru pesel plik
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców plik
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia w trybie art. 217 kpa plik
 • Zgłoszenie pobytu czasowego plik
 • Zgłoszenie pobytu stałego plik
 • Zgłoszenie wyjazdu za granicę plik
 • Zgłoszenie powrotu zza granicy plik
 • Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego plik
 • Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego plik
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego plik
 • Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym plik
 • Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym plik
 • Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL plik
 • Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych plik
 • Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym plik
 • Formularz zgłoszenia utraty bądź uszkodzenia dowodu osobistego plik
 • Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych plik
 • Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych plik
 • Wniosek o aktualizację danych w rejestrze danych kontaktowych plik
 • Wniosek o usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych plik

Sprawy mieszkaniowe:

 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - plik
 • Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego - plik
 • Wniosek o wykup mieszkania komunalnego - plik
 • Wzór deklaracji o dochodach - plik

Działalność gospodarcza

 • Formularz CEIDG-1- plik
 • Załącznik CEIDG-MW - plik
 • Załącznik CEIDG-RD - plik
 • Załącznik CEIDG-RB - plik
 • Załącznik CEIDG-SC - plik
 • Załącznik CEIDG-PN - plik
 • Załącznik CEIDG-POPR - plik
 • Załącznik CEIDG-ZS - plik
 • Ogólne zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych - plik

Alkohole

 • Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - plik
 • Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plik
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plik

Ochrona zabytków

 • Wniosek o dotację z budżetu gminy na ochronę zabytków - plik