Ułatwienia dostępu

Dofinansowanie prac przy zabytkach w gminie

Gmina Janowice Wielkie ogłasza nabór na składanie wniosków o dofinansowanie prac przy zabytkach prowadzonych w 2022 r.

Procedurę i druk wniosku określa uchwała nr X/32/2007 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli wraz z uchwałą nr XXVIII/162/2021 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/32/2007 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli.
Wnioski należy składać do Urzędu Gminy w terminie do 31 sierpnia 2022 r. Za prawidłowe złożenie wniosku uważa się złożenie wniosku na druku określonym przez uchwałę, zawierającego wszystkie wymagane załączniki. Uprawnieni do składania wniosków są właściciele lub zarządzający zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Janowice Wielkie.
W budżecie Gminy na realizację prac przeznaczono 20 tys. zł. Propozycję przyznania dotacji przygotuje Wójt, posługując się kryteriami ustalonymi w zarządzeniu nr 29/2015 w sprawie powołania komisji do rozparzenia wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Janowice Wielkie, ustalenia sposobu działania komisji i kryteriów oceny wniosków. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania dotacji podejmie Rada Gminy we wrześniu br.

WNIOSEK