Ułatwienia dostępu

Stanowisko Gminy dot. fotowoltaiki - uzupełnienie

W uzupełnieniu stanowiska Gminy dot. fotowoltaiki

W odniesieniu do obwieszczenia Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 29 lutego 2024 r. o w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej (PV MIEDZIANKA) o łącznej mocy do 15 MW włącznie (w tym także etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewid. nr 4/30 obręb Miedzianka, gmina Janowice Wielkie” Gmina informuje, że zapewniając udział społeczeństwa w postępowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie 30 dni od daty ukazania się ww. obwieszczenia (do 30.03.2024 r.), w formie: pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np.: platforma ePUAP, Elektroniczna Skrzynka Podawcza, poczta elektroniczna),  w sekretariacie Urzędu Gminy Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie.

Ponadto Gmina Janowice Wielkie informuje, iż wyrażone dnia 1.03.2024 r. stanowisko Gminy w sprawie pomysłu inwestora prywatnego na budowę farmy fotowoltaicznej w Miedziance jest takie samo również w odniesieniu do podobnej sprawy pomysłu budowy farmy fotowoltaicznej w Trzcińsku na działkach 1 i 4. Podobnie jak w sprawie pomysłu na farmę fotowoltaiczną Wójt Gminy Janowice Wielkie uważa, że inwestycja spowodowałaby szkody przyrodnicze i krajobrazowe. Niestety w myśl obowiązujących przepisów Wójt ma obowiązek prowadzić  postępowanie w tej sprawie, wynikające z wniosku prywatnego inwestora, nie mając możliwości odmowy podjęcia postępowania. Wójt wyraża nadzieję, że wszystkie instytucje opiniujące i uzgadniające wezmą pod uwagę stanowisko Gminy i jej mieszkańców.

Obie sprawy zostały upublicznione w BIP Urzędu Gminy oraz poprzez zawiadomienia indywidualne stron postępowania – właścicieli gruntów sąsiadujących z planowanymi przedsięwzięciami, co spowodowało zapewnienie zasady jawności w dostępie do informacji środowiskowej. Każdy zainteresowany ponadto może uzyskać w Urzędzie Gminy Janowice Wielkie wgląd do treści złożonych wniosków.