Ułatwienia dostępu

Wybory do Parlamentu Europejskiego (9 czerwca 2024 r.): kto kandyduje, gdzie i jak głosować?

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ?

Głosować w gminie Janowice Wielkie mogą wyborcy ujęci w spisie wyborców sporządzanym dla stałego obwodu głosowania, tj.:

 • zameldowani na pobyt stały na terenie gm. Janowice Wielkie,
 • pacjenci Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego – w obwodzie zamkniętym nr 6 w Janowicach Wielkich (bez potrzeby pobierania zaświadczenia o prawie do glosowania)
 • stale zamieszkujący na terenie gm. Janowice Wielkie, na własny wniosek ujęci w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania,
 • nigdzie niezamieszkali, stale przebywający na terenie gm. Janowice Wielkie, ujęci na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze gm. Janowice Wielkie.

Udział w głosowaniu może wziąć obywatel polski, który:

 • w dniu wyborów kończy 18 lat,
 • nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem sądu,
 • nie jest ubezwłasnowolniony,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

- a także obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • stale zamieszkuje w Polsce i jest ujęty w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców,
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu

Osoby, które nie są pewne tego, czy są ujęte we właściwym stałym obwodzie głosowania, mogą to samodzielnie sprawdzić za pomocą e-usługi udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji.
Sprawdź swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców.

GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w dowolnie wybranym urzędzie gminy w terminie do 6 czerwca 2024 r.

Wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można składać w Urzędzie Gminy Janowice Wielkie, pok. 5 (parter) –ewidencja ludności w godzinach pracy Urzędu Gminy. Zaświadczenie odbiera się „na poczekaniu” – osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty. Oznacza to, że może głosować w tym obwodzie (lokalu wyborczym) na podstawie okazanego zaświadczenia – podobnie jak w każdym innym obwodzie powszechnym, w którym będą się odbywały wybory do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024 r.

Podział Gminy Janowice Wielkie na obwody głosowania

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

Informacja o sposobie głosowania