Ułatwienia dostępu

Azbest usunięty

Zakończyły się prace związane z realizacją zadania polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest z terenu gminy Janowice Wielkie.

Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu (WFOŚiGW), przy współfinansowaniu z budżetu Powiatu Karkonoskiego. Dofinansowane zadanie jest zgodne z priorytetem nr 3.1.2 Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów zawierających azbest z uwzględnieniem działań wynikających z przyjętych programów usuwania azbestu zawartym w „Liście przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu” na rok 20201. Łącznie na realizację zadania przeznaczono 10.980,93 zł, z czego 4.383,75 zł to dotacja ze środków WFOŚiGW, 1.409,06 zł pochodzi z budżetu Powiatu Karkonoskiego, a 5.188,12 zł to środki własne gminy. W ramach realizacji zadania zdemontowano, wywieziono i zutylizowano 4,5500 Mg wyrobów zawierających azbest z 2 nieruchomości  zlokalizowanych w Trzcińsku i Komarnie oraz wywieziono i zutylizowano 3,9300 Mg wyrobów zawierających azbest z 2 nieruchomości zlokalizowanych w Janowicach Wielkich i w Miedziance.