Ułatwienia dostępu

Rząd zmienia zasady przyznawania dodatku węglowego

Dziś 20 września 2022 r. wchodzi w życie opublikowana wczoraj ustawa z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967).

Zgodnie z nową ustawą:

- wydłużone zostały terminy na wypłatę dodatku węglowego - z miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę do dwóch miesięcy;

- zmianie uległy zasady rozpatrywania wniosków - w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Natomiast w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek będzie wypłacany po otrzymaniu przez Gminę dotacji na ten cel.